obalka

   Editor původního vydání Vladimír Macura

   Editorka přepracovaného vydání Alice Jedličková

   Odborná redaktorka Stanislava Fedrová

   Jazyková redaktorka Štěpánka Pašková

   Brno, Host 2012

 

 

 

 

 

 

 

Celá kniha


Literární věda dnes / Aleš Haman

Průvodce Průvodcem. Ediční poznámka / Alice Jedličková

Šifry autorů hesel


Theodor Wiesengrund Adorno: Estetická teorie

Beda Allemann: Ironie a básnictví

Erich Auerbach: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách

Gaston Bachelard: Voda a sny. Esej o imaginaci hmoty

Michail Michajlovič Bachtin: Otázky literatury a estetiky

Roland Barthes: Mytologie

Frederick Wilse Bateson: Anglická poezie a anglický jazyk. Literárněhistorický experiment

Walter Benjamin: Pařížské pasáže

Amy Maud Bodkinová: Archetypální struktury v poezii. Psychologické studie o imaginaci

Wayne Clayson Booth: Rétorika prózy

Pierre Bourdieu: Pravidla umění. Geneze a struktura literárního pole

Cleanth Brooks: Dobře tepaná urna. Studie o struktuře poezie

Antoine Compagnon: Démon teorie. Literatura a běžné myšlení

Ronald Salmon Crane: Jazyky kritiky a struktura poezie

Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie

Paul de Man: Alegorie čtení. Figurativní jazyk u Rousseaua, Nietzscheho, Rilka a Prousta

Gilles Deleuze: Proust a znaky

Jacques Derrida: Gramatologie

Teun Adrianus van Dijk: Některé aspekty textové gramatiky. Studie z teoretické lingvistiky a poetiky

Terry Eagleton: Úvod do literární teorie

Umberto Eco: Otevřené dílo

Boris Michajlovič Ejchenbaum: Napříč literaturou

Keir Douglas Elam: Sémiotika divadla a dramatu

William Empson: Sedm typů víceznačnosti

Robert Escarpit: Sociologie literatury

René Étiemble: Eseje o literatuře (skutečně) generální

Stanley Fish: Je v této třídě nějaký text? Autorita interpretačních komunit

Vilém Flusser: Komunikologie

Iván Fónagy: Metafora ve fonetice

Michel Foucault: Slova a věci. Archeologie humanitních věd

Northrop Frye: Anatomie kritiky. Čtyři eseje

Gérard Genette: Rozprava o vyprávění

Michał Głowiński: Styly recepce. Studie o literární komunikaci

Lucien Goldmann: Za sociologii románu

Stephen Jay Greenblatt: Shakespearovská vyjednávání. Cirkulace sociální energie v renesanční Anglii

Algirdas Julien Greimas: Strukturální sémantika. Metodologický průzkum

Käte Hamburgerová: Logika básnictví

Martin Heidegger: Zrození uměleckého díla

Eric Donald Hirsch jr.: Platnost interpretace

Johan Huizinga: Homo ludens. O původu kultury ve hře

Linda Hutcheonová: Narcistní narativ. Paradox metafikce

Roman Ingarden: Umělecké dílo literární. Výzkum z pomezí ontologie, logiky a literární vědy

Luce Irigarayová: Já, ty, my. Ke kultuře odlišnosti

Wolfgang Iser: Akt čtení. Teorie estetického účinku

Roman Jakobson: Lingvistika a poetika

Hans Robert Jauß: Dějiny literatury jako výzva literární vědy

André Jolles: Jednoduché formy

Wolfgang Kayser: Jazykové umělecké dílo. Úvod do literární vědy

Friedrich Adolf Kittler: Systémy zápisu 1800/1900

Werner Krauss: Dějiny literatury jako historická instance

Julia Kristevová: Text románu. Sémiologický přístup k diskurzivní transformační struktuře

Jacques Lacan: Funkce a pole promluvy a řeči v psychoanalýze

George Lakoff Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme

Eberhard Lämmert: Formy výstavby vyprávění

Cluade Lévi-Strauss: Strukturální antropologie dvě

Dmitrij Sergejevič Lichačov: Poetika staroruské literatury

Jurij Michajlovič Lotman: Struktura uměleckého textu

Percy Lubbock: Technika prózy

György Lukács: Teorie románu. Dějinně filozofický pokus o formách velké epiky

Jean-François Lyotard: Postmoderní situace

Henryk Markiewicz: Hlavní problémy literární vědy

Charles Mauron: Od obsesivních metafor k osobnímu mýtu. Úvod do psychokritiky

Herbert Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím. Extenze člověka

Jeleazar Mojsejevič Meletinskij: Poetika mýtu

Charles William Morris: Základy teorie znaků

Walter Jackson Ong: Technologizace slova. Mluvená a psaná řeč

José Ortega y Gasset: Odlidštění umění

Thomas G. Pavel: Fikční světy

Manfred Pfister: Drama. Teorie a analýza

Georges Poulet: Metamorfózy kruhu

Mary Louise Prattová: K teorii řečových aktů v literárním diskurzu

Vladimir Jakovlevič Propp: Morfologie pohádky

Irina O. Rajewská: Intermedialita

John Crowe Ransom: Nová kritika

Paul Ricoeur: Čas a vyprávění

Ivor Armstrong Richards: Principy literární kritiky

Jean Rousset: Forma a význam. Eseje o literárních strukturách od Corneille po Claudela

Edward Wadie Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu

Jean-Paul Sartre: Co je to literatura?

Elaine Showalterová: Jejich vlastní literatura. Britské spisovatelky od Brontëové k Lessingové

Siegfried Johannes Schmidt: Sebeorganizace sociálního systému literatura v 18. století

Levin Ludwig Schücking: Sociologie literárního vkusu

Stefania Skwarczyńská: Literární druh. Obecná genologická problematika

Janusz Sławiński: Dílo jazyk tradice

Susan Sontagová: Nemoc jako metafora

Leo Spitzer: Studie o stylu 12

Emil Staiger: Základní pojmy poetiky

Franz Karl Stanzel: Typické vyprávěcí situace v románu. Na příkladu Toma Jonese, Moby Dicka, Vyslanců, Odyssea ad.

Peter Szondi: Teorie moderního dramatu

Viktor Borisovič Šklovskij: Teorie prózy

Tzvetan Todorov: Gramatika Dekameronu

Boris Viktorovič Tomaševskij: O verši

Jurij Nikolajevič Tyňanov: Problém básnického jazyka

Boris Andrejevič Uspenskij: Poetika kompozice. Struktura uměleckého textu a typologie kompozičních forem

Paul Van Teighem: Literární komparatistika

Viktor Vladimirovič Vinogradov: Stylistika teorie poetické řeči poetika

Lev Semjonovič Vygotskij: Psychologie umění

Harald Weinrich: Slovesný čas. Projednávaný a vyprávěný svět

René Wellek Austin Warren: Teorie literatury

Hayden White: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století

Raymond Williams: Klíčová slova. Slovník kultury a společnosti

William Kurtz Wimsatt: Jazyková ikona. Studie o významu v poezii

Viktor Maximovič Žirmunskij: Rým, jeho historie a teorie


 

Časová osa pojednávaných prací

Klíčová slova

Jmenný rejstřík

Obsah

Tiráž